İcra Hukuku

Alacağın tahsili için icra takibi başlatılması, yürütülmesi, haciz ve tahsilat sürecinin takibi

Aleyhe açılan icra takiplerine itiraz edilmesi; itirazın kaldırılması, iptali veya menfi tespit/istirdat davasının açılması ve takibi